Serveis

Jurídiques

Gael Solucions

Compliance

Què és Compliance? Compliance és un terme anglosaxó que significa compliment normatiu. El programa Gael Solucions Compliance és el conjunt de protocols que han de regir en una empresa per prevenir la possible comissió delictiva, i si és el cas, detectar i solucionar les possibles conductes il·legítimes per aconseguir que l’empresa quedi exempta de responsabilitat, en cas que la infracció es produeixi.

Amb el programa Gael Solucions Compliance es busca que l’empresa tingui un codi ètic, uns principis d’actuació que guiïn a tot el personal en l’exercici de l’activitat per garantir que l’empresa no només compleixi rigorosament amb la normativa que li afecta, sinó que a més s’esforça que terceres persones amb les quals es relaciona també ho faci.

La seva arribada a Europa és recent, però s’ha estès de forma contundent en el nostre entorn. La Directiva MIFID 2004/39 – CE de 21 d’abril establia la necessitat d’incorporar a l’activitat empresarial criteris d’ètica que dissenyin els principis d’acord amb els quals l’empresa afronta el desenvolupament de la seva activitat, criteris de compliment normatiu i prevenció davant possibles conductes de risc.

El sistema de Compliance a Espanya arriba de la mà de les dues últimes reformes del Codi Penal: la de l’any 2010, que introduïa una novetat històrica en contemplar, per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, la responsabilitat penal de la persona jurídica.

A partir de l’any 2010, l’empresa pot ser subjecte actiu de delicte. Aquesta novetat suposava un canvi fonamental per a l’activitat empresarial, perquè a partir de llavors l’empresa podia ser directament responsable d’actes comesos pel seu personal, és en la reforma de l’any 2015 on s’amplia i estructura aquest tipus de responsabilitat , i s’introdueix l’exigència de programes de compliment normatiu per a les empreses.

El programa Gael Solucions Compliance és totalment personalitzat per a l’empresa, estableix programes de formació al personal en el seu contingut, incorpora canals de denúncies i òrgans de control en l’empresa i compta amb un sistema disciplinari donant compliment amb les normes per protegir als nostres clients enfront de possibles.

Gael Solucions

Per què una empresa necessita un servei Gael Solucions Compliance?

Per que les reformes del codi penal actual, afecta a totes les persones jurídiques amb independència de la seva grandària, si be el programa, en atenció a la seva característiques de personalització, serà molt diferent depenent del sector d’activitat, nombre d’empleats i altres factors que cal tenir en compte per a la seva formulació.

El Compliance no només és exigible a qualsevol persona jurídica, sinó que desplega tota la seva operativitat sobre l’òrgan d’administració, ja sigui personal o col·legiat, i això suposa que una empresa sense Programa Compliance s’enfronta a una triple responsabilitat:

La de l'empresa, amb sancions específiques per a ella (multes, tancament de locals, prohibició temporal de l'activitat, etc.

La de l'administrador, que respondrà a títol personal.

La de la persona física (directiu o treballador) que s'identifiqui com a responsable directe de la conducta infractora.

Cal tenir clar que aquest sistema de responsabilitat, el que afecta a l’empresa i a l’administrador, opera encara que no s’identifiqui la persona directament responsable de la infracció (en aquests casos es considera com a autora a l’empresa, i responen ella i l’òrgan d’administració).

L’administrador que ignori aquesta exigència legal respondrà personalment de les possibles infraccions comeses per l’empresa i/o pels seus empleats.

Una nova iniciativa de Gael Solucions que ha creat un departament específic en l’àmbit de la protecció a les empreses i els administradors, amb la finalitat d’aportar tranquil·litat als seus clients.

Gael Solucions

Concursos de creditors

El concurs de creditors és una eina jurídica dins del nostre ordenament normatiu que permet a l’empresari reconduir la situació en la qual es troba la seva empresa d’una forma ordenada i legal. Gael Solucions té una dilatada experiència en marcar estratègies que permetin a l’empresa inicialment poder continuar la seva activitat, negociant amb els creditors, analitzant amb Recursos Humans per intentar mantenir els llocs de treball, obrint la possibilitat de realitzar la venda de la unitat productiva… en definitiva, a Gael Solucions trobarà l’acompanyament en el camí de la reestructuració de la seva empresa.

Els procediments duts a terme pel nostre equip han invertit les tendències estadístiques. La nostra prioritat és donar continuïtat a les empreses utilitzant com a eina tot el que la llei permet. L’experiència i llarga trajectòria en aquest camp d’actuació, ens permet afirmar que en explicades ocasions entrem en processos de liquidació.

Gael Solucions

Dret mercantil

Gael Solucions compta amb experts en dret mercantil on l’objectiu és la defensa dels interessos de l’administrador de la mercantil que per la seva situació complexa ha iniciat un procediment concursal.

Arrow-up