Serveis

Experts en concursos de creditors a per per a pymes de el Penedès, el Garraf i l'Anoia

Experts en dret mercantil, laboral i estratègic, amb l’objectiu de donar continuïtat a a les empreses i salvaguardar el patrimoni dels administradors. El nostre objectiu és sempre a donar continuïtat a les empreses i evitar tancaments, i els nostres èxits ens avalen

Especialistes en concursos de creditors

Assessorament jurídic en concursos de creditors

Gael Solucions té una dilatada experiència a l’marcar estratègies que permetin a l’empresa inicialment poder continuar la seva activitat, negociant amb els creditors, analitzant amb Recursos Humans per intentar mantenir els llocs de treball, obrint la possibilitat de realitzar la venda de la unitat productiva … en definitiva, en Gael Solucions trobarà l’acompanyament en el camí de la reestructuració de la seva empresa.

El concurs de creditors és una eina jurídica dins del nostre ordenament normatiu que permet a l’empresari reconduir la situació en què es troba la seva empresa d’una forma ordenada i legal. Els procediments duts a terme pel nostre equip han invertit les tendències estadístiques.

La nostra prioritat és donar continuïtat a les empreses utilitzant com a eina tot el que la llei permet. L’experiència i llarga trajectòria en aquest camp d’actuació, ens permet afirmar que en comptades ocasions vam entrar en processos de liquidació.

Concurs de creditors

Busques un expert en dret concursal? Necessites un servei d’assessoria jurídic-legal en concurs de creditors?

Gael Solucions: Experts en concursos de creditors

Què fan els nostres experts en gestió concursal?

Documentació concursal

La llei concursal regula en el seu article 6.2 la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de concurs de creditors.

1.- Poder especial per sol·licitar el concurs 2.- Memòria expressiva de la història

econòmica i jurídica de l’deutor, de les activitats que hagi desenvolupat el deutor en els últims tres anys.

3.- Un inventari de béns i drets, amb expressió de la seva naturalesa, lloc en què es trobin, dades d’identificació registral, si s’escau, valor d’adquisició, correccions valoratives que siguin procedents i estimació de la valor real actual.

4.- Relació de creditors, per ordre alfabètic, amb expressió de la identitat, domicili i adreça electrònica de cada un d’ells, així com de la quantia i el venciment dels respectius crèdits i les garanties personals o reals constituïdes. Si algun creditor hagués reclamat judicialment el pagament, s’identificarà el procediment corresponent i s’indicarà l’estat de les actuacions.

5.- La plantilla de treballadors en el seu cas i la identitat de l’òrgan de representació dels mateixos si n’hi ha.

6.- En relació a la comptabilitat, acompanyarà, a més:

– Comptes anuals i, si escau, informes de gestió o informes d’auditoria

corresponents als tres últims exercicis. Memòria dels canvis significatius operats en el patrimoni amb posterioritat als últims comptes anuals formulats.

-En el cas que el deutor formi part d’un grup d’empreses, com a societat dominant o com a societat dominada, acompanyarà també els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats corresponents als tres últims exercicis socials i l’informe d’auditoria emès en relació amb aquests comptes, així com una memòria expressiva de les operacions realitzades amb altres societats de el grup durant aquest mateix període.

El concurs salva empreses i responsabilitats de l’administrador

La Llei defineix la insolvència com la impossibilitat de complir regularment les obligacions exigibles i, a més, imposa l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs davant el Jutjat Mercantil en el termini dels dos mesos següents a la data en què es conegui aquesta situació d’insolvència , per part de l’administrador. L’incompliment de sol·licitar el concurs pot comportar conseqüències greus per als administradors (o liquidadors) de les companyies ia això ens referirem a la derivació de responsabilitat de l’administrador, amb la qual cosa significa, en termes clars i concisos, que els deutes de la societat passen a ser-ho de l’administrador, qui haurà de respondre amb el seu patrimoni personal. En cas de no complir amb l’obligació de l’administrador i presentarà el concurs voluntari, ha de saber que pot sol·licitar- ho, qualsevol creditor que pugui acreditar la situació d’insolvència. Si dubte i després de molts anys d’experiència en procediments concursals, els professionals que componen el departament concursal de Gael Solucions poden afirmar que, són la declaració de concurs aconseguirem múltiples avantatges com poden ser la paralització dels interessos i embargaments, a més d’una administració ordenada de la nostra empresa amb el clar objectiu de donar sortida a l’activitat empresarial. Ja sigui en cas de conveni amb els creditors amb les opcions més òptimes possibles per afrontar la seva activitat un cop resolts els problemes que han donat lloc a l’concurs. Com en el cas de liquidació, que la massa a repartir entre els creditors tingui un valor patrimonial el més elevat possible. I sens dubte, la possibilitat de venda de la unitat productiva, que donarà garanties de continuïtat a el projecte empresarial, salvaguardant els llocs de treball, i potenciant els punts forts de la mercantil, sent al nostre país en la gran majoria, Pimes nascudes de la valentia i astúcia d’empresaris / es que no volen veure morir el seu somni.

Escollir bé els professionals que t’acompanyen durant el concurs

Per a l’empresa que es troba en dificultats financeres és estar acompanyats per professionals que donin un suport constant i continu durant tot el procediment a l’empresari, que es troba temporalment davant d’una situació desconeguda i en molts casos una certa paràlisi en la presa de decisions, per la por que psicològicament té davant el desconegut. El suport en ocasions no es basa només en la figura d’un advocat / a que apliqui correctament la llei si no d’un equip preparat per donar resposta a cada pregunta i actuar en cada moment. Els clients que han passat per procediments semblants valoren de Gael Solucions, l’avantatge frete a altres despatxos, de comptar amb professionals de diferents àrees professionals, advocats, economistes Graduats socials, coaching, experts en gestió empresarial, negociació etc. També valoren i ens expressen, que encara comptar amb un equip de diferents professionals, s’assigni a una persona de l’equip durant tot el procediment, qui acompanya l’empresari durant tot el procediment, i actua conjuntament al com assistent en qualsevol actuació que es origini de qualsevol índole, tant en l’àmbit empresarial, com el personal de l’empresari que es troba immers en un procediment concursal Qui l’ajudés a trobar-se en un proper futur de la situació de viabilitat futura a través dels mecanismes que ofereix la legislació concursal ( paralització d’execucions i constrenyiments, suspensió d’interessos, reestructuració de plantilla a través de mesures laborals col·lectives, quitaments o esperes respecte dels crèdits, negociacions amb els seus creditors una proposta anticipada de conveni, o bé, qualsevol altra alternativa. i tot coordinadament amb l’equip de Gael, i l’administrador concursal. En conclusió, podem afirmar que, en la vida empresarial, pots fer moltes coses sol, menys el procediment concursal, per al qual hauràs de triar els teus millors acompanyants, que seran la base per passar per una situació concursal amb certa tranquil·litat, i amb el suport en tot moment et serà imprescindible.
Gael Solucions

Resolem els teus dubtes

El concurs de creditors és un procediment jurídic destinat a solucionar els problemes d’insolvència i falta de liquiditat d’un negocio.Si el concurs es presenta amb temps, i tenint en compte que la llei permetrà paralitzar, els embargaments, reclamacions etc. Aquest procediment, els creditors puguin rebre els pagaments pertinents i d’altra banda es podran buscar solucions per aconseguir la continuïtat de l’negoci i evitar la fallida de la entidad.La llei concursal, estableix dues vies per superar el procediment concursal, una d’elles és la via de l’conveni i l’altra en cas de no aconseguir un conveni la venda de la unitat productiva, que evités el tancament de la societat i donarà continuïtat a el projecte empresarial.

La Llei Concursal -que va entrar en vigor al setembre 2004 i que ja ha patit més de 20 reformes- és la que marca i regula com ha de ser un concurs de creditors, qui el pot obrir i quins són els passos a seguir. Es tracta d’un procés complex en el qual intervenen diverses parts de les que citem íntegrament les descrites per Associació Professional deAdministradores Concursals (ASPAC) 1.- Escrit de solicitudHay dos tipus de situacions per les quals es pot iniciar un concurs de creditors. La primera és por’insolvencia actual ‘, és a dir, el deutor no pot pagar regularment els seus deutes. I la segona per ‘insolvenciainminente, quan el deutor preveu que en un futur no podrà fer front als seus deutes, ni complir amb les seves obligaciones.Los encarregats de presentar l’escrit de sol·licitud per obrir el concurs poden ser: el deutor o els creditors i altres legitimats. Depenent de qui sigui l’encarregat de presentar es poden donar dos tipus de concurs: Concurs voluntari: el presenta el deutor insolvente.Concurso necessari: el presenten els creditors de l’deudor.2.- Acte de declaraciónEl acte de declaració ha de ser presentat davant el Jutjat del Mercantil de la província on el deudortenga la seu social de l’negoci. Per a això és necessari un advocat i un procurador.A llarg de el tot el procés de l’concurs intervindran els següents actors: El jutge: des de l’entrada de la Llei concursal hi ha jutges especialistasEl Administrador Concursal: actualment està compost per una sola persona, que pot ser un autònom o un autònom societari. És nomenat pel jutge. També es poden nomenar en determinats casos “auxiliars delegats ‘, que dependran de l’Administrador.El objectiu que es vulgui aconseguir i qui present determinarà el tipus d’acte de declaració que es presenti: En casos de concurs voluntari (els que són iniciats per el deutor): Obre el concurs per presentar un conveni: l’empresa segueix en activitat, es mantenen els òrgans d’administració concursada i l’Administrador Concursal intervé al deutor en les seves operacions. És com un tutor legal.Abre el concurs per a liquidar l’empresa, ja no hi ha o es va a cessar-activitat. En aquests casos l’Administrador Concursal serà l’encarregat de liquidar l’actiu i per poder pagar als creditors, s’acaben amb els òrgans d’administració social de l’negoci i són substituïts pel Administrador.En casos de concurs forçós (els que són iniciats pels creditors), se suspenen els òrgans d’administració de l’negoci i són substituïts pel Administrador.3.- fases de l’concursoLas fases de l’concurs estan dividides en tres.1.- Fase ComúnEsta comença amb la declaració amb concurs i acaba amb els Textos Definitius de l’ Informe de l’Administrador Concursal. Es tracta d’un document en el qual l’administrador “fa una foto” de la situació de l’empresa, és a dir, exposa en un mateix document la valoració dels actius de l’negoci concursat i l’import que se li deu als acreedores.El informe pot patir canvis a causa de reclamacions tant de la part concursada com dels creditors que estan disconformes per les quanties i la classificació dels deutes. Els crèdits dels creditors es classifiquen en: – Privilegiats: Privilegi especial: el creditor / és té un privilegi sobre cert bé o dret (hipoteca, peces, leasing, etc.) i cobra en funció de la venda de l’producto.Privilegio general: aquest deriva de la naturalesa de l’creditor (treballadors fins a un límit fixat, crèdits tributaris, de dret públic i Seguretat Social fins al 50%, etc.). Són els primers que cobren després dels últims 30 dies de salari.- Ordinaris: són els més nombrosos i es cobren un cop pagats els privilegis amb caràcter general. Algunosejemplos d’aquests crèdits ordinaris són: proveïdors, crèdits bancaris sense hipoteca, etc.- Subordinats: són els últim en cobrar i són els recàrrecs, els interessos, parts vinculades, etc.Debido al fet que els jutjats estan amb molta càrrega de treball aquesta fase sol s’allargués massa temps, normalment entre tres mesos fins a més d’un any, 2.- fase convenioLa fase conveni comença quan ha finalitzat la fase comuna, llevat que estigui no hagi conclòs. En aquesta deutors i creditors intenten arribar a un acord perquè el negoci segueixi funcionant. Per a això la junta de creditors dóna un termini de dos o tres meses.La proposta de l’conveni la pot presentar tant el deutor com els creditors que sumin més de l’20% de l’passiu. Però serà la Junta de Creditors la que decideixi si aprova o denega el conveni presentat. En la votació només podran votar els creditors ordinaris, si els privilegiats volen votar perden el privilegi, excepte en casos excepcionales.Aunque no poden votar, el conveni també afecta els subordinats. A qui no afecta és als privilegiats, qui després que estigui aprovat poden actuar per reclamar els seus deutes; normalment s’arriba a un ACORD Enviar comentarios Historial Guardadas Comunidad

Tots sabem que les millors croquetes són les casolanes, no cal que et facis la pregunta de quines són les millors croquetes congelada.En certa forma en els procediments concursals passa el mismo.No escullis a un advocat que senzillament prepari la documentació i redacti la demanda de sol·licitud a l’espera que sigui nomenat un administrador concursalNo escullis a un despatx de marca qui amb qui pagaràs una gran suma de diners, per arribar a la mateixa situaciónEscoge a algú que et asseguri que et acompanyés durant tot el procediment, algú que aquest disposat a lluitar per la teva empresa i el teu patrimoni personal, algú que temporalment treballi al teu costat com si l’empresa fos seva, i que tingui una clara mentalitat de continuïtat i no de tancament.En Gael Solucions fa moltíssims anys que treballem en procediments concursals , i coneixem molt bé les necessitats de l’empresari durant el procediment, sabem que el camí ràpid és liquidar en cas de que les coses es posin difícils, i ens agraden els reptes difícils. Podem afirmar i demostrar que els procediments concursals en els quals treballem, vam aconseguir en un 90% la continuïtat empresarial.Estamos convençuts que som realment molt bons el que fem, però si el mateix compromís que nosaltres t’oferim t’ho ofereix

Arrow-up